LIBRETTO DI GONGYO PDF

Nuove Pochettes porta Juzu – Libretto Gongyo. By ‘La nuova opera di Pamela Marinelli – se anche tu vuoi avere il butsudan personalizzato. PAMELA. Libretto Di Gongyo Pdf 13 >> DOWNLOAD (Mirror #1). ae5b4ee Gongyo e le preghiere silenziose – prima.

Author: Karisar Meztishicage
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 28 June 2010
Pages: 366
PDF File Size: 19.92 Mb
ePub File Size: 8.71 Mb
ISBN: 256-7-68597-758-8
Downloads: 73240
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fegal

I joken go ko. Mu no sek komo.

Myo ho ren ge kyo. Secret Laws, which was bestowed upon. Ga chi-riki nyo ze. Zai shi ni seppo. San butsu gyu daishu. Jitsu zai ni gon metsu. Ku sho kugen sha. Nai shutsu I seppo. I do shujo ko. Sui gon ni fu ken. Fu ji shaku shinmyo.

Dai ka sho sho ji. For the Attainment of Kosen-rufu. Fu mon sanbo myo. Personal Prayers and Prayer for the Deceased. Josei Toda and Daisaku Ikeda—. Nyo ze honmak mkukyo to. Mai ji sa ze nen. Ji go gyo shuso.

  ESO NO DE MARCELO BIRMAJER PDF

Jitsu zai ni gon shi. Chant Nam-myoho-renge-kyo three times. Baik kabar saya, bagaimana dengan ….

Appreciation for the Gohonzon. Ga jo chi shujo. Tan ni ga metsu-do. Hyaku sen man noku.

Ku shugo sho toku. Ryo nyu o butsu-do.

Libretto Di Gongyo Pdf 25 | imdesmebo

Go ju jo-butsu irai. Gen u metsu fu-metsu. Gyo ses sho ho. Toku nyu mu-jo do. Gen kai e renbo. Ze sho zai shujo.

I setsu mujo ho. Ga ji go shujo. Ji ga toku bu rai. In go shin renbo. Zui o sho ka do.

Nuove Pochettes porta Juzu – Libretto Gongyo

Yui butsu yo butsu. Jo sas shu gi-gaku. Sound the bell and chant. Libretgo pray to bring forth Buddhahood. Sho fu no chi. I offer appreciation to the functions. Ga yaku I se bu. Ga shi do annon. I acknowledge my debt of gratitude.